Home
Meet Dr. Wang
Meet Dr. Ren
About Acupuncture
Chinese Herbs
Chinese Massage
Skin Care
F.A.Q.
Our Facility
Specialty Areas
Fat Loss/Abdomen
Gift Certificates
Ask the Expert
New Patient Intake
Articles & Links
Testimonials
Driving Directions
Online Payment
Products
Link Exchange

 

Hierarchy of Ingredients

Chinese Medical Formulas

Formulas A Chapter 1--- 4 : 83 formulas

Formulas B Chapter 5---8 : 82 formulas

Formulas C Chapter 9---18: 80 formulas

Jun/Chen/Zuo/Shi

Chief: ( known as monarch, ruler, king, emperor, principal)

The ingredient that is directed against ,and has the greatest effect upon, the principal pattern or disease.

e.g. Ma huang tang( Ephedra Decoction)’s ma huang

Deputy : (also known as minister, adjutant, associate )

Two functions:

1. Aids the chief ingredient in treating the principal pattern or disease.

2. Serves as the main ingredient directed against a coexisting pattern or disease.

e.g. Ma huang tang’( Ephedra decoction)s Gui zhi

Assistant: (also known as adjutant )

Three functions.

1. Reinforces the effect of the chief or deputy ingredient , or direct treats a less important aspect of the

pattern or disease. (Zuo zhu)

e.g. Ma huang tang’s Xing Ren

2. Moderates or eliminates the toxicity of the chief or deputy ingredients, or moderates their harsh

properties. (Zuo zhi )

e.g. Bai hu tang ‘s Gen Mi

3. Has an effect that is opposite that of the chief ingredient and is used in very serious and complex

disorders. ( Zuo fan or Fan zuo )

e.g. Zuo jin wan ‘s Wu zhu yu v.s Huang lian/

San wu bei ji tang’s Da huang v.s. Ba dou 1 , ( gan jiang 2)

Envoy : (also known as messenger, guide )

Two functions:

1. Focuses the actions of the formula on a certain channel or area of the body.

2. Harmonizes and integrates the actions of the other ingredients.

e.g. Ma huang Tang’s Gan Cao

1) The four ranks of ingredients in the hierarchy of a formula

 

1 is used as a chief----- Jun or monarch, ruler,king emperor, principal

2 as a deputy-----Chen or minister, adjutant,associate

3 as a assistant------ Zuo or adjutant

4 as an envoy ---Shi or messenger,guide,conductant

Chinese Medicine Formulas A Chapter 1---- 4: 83 formulas

Chapter One Formulas that Release the Exterior

Section 1 . Formulas that Release Early-stage Exterior Disorders

Cong chi tang Scallion and prepared soybean decoction 32

1. Chong bai

2. Dan dou chi

Section 2 . Formulas that Release Exterior Cold

*Ma huang tang Ephedra Decoction 33

1.Ma huang

2. Gui zhi

3. Xing ren

4. Gan cao ( Zhi gan cao)

Ma huang jia zhu tang

Ma huang tang + Bai zhu

Da qing long tang Major bluegreen dragon decoction 34

= Ma huang tang + shi gao/sheng jiang/ da zao

Double the dosage of Ma huang

San ao tang Three-Unbinding decoction 35

= Ma huang tang - gui zhi

*Gui zhi tang Cinnamon twig decoction 35

1.Gui zhi

2.Bai shao yao

3.Sheng jiang/Da zao

4.Zhi gan cao

Gui zhi jia shao yao tang Cinnamon twig decoction plus peony 37

= Gui zhi tang + Double a dosage of Bai shou yao

Gui zhi jia hou po xing zi tang Cinnamon twig decoction plus magnolia bark and apricot kernel 37

Gui zhi jia fu zi tang Cinnamon twig and prepared aconite decoction 37

*Xiao qing long tang Minor bluegreen dragon decoction 38

1.Ma huang/ Gui zhi

2.Gan jiang/ Xi xin

3.Bai shao yao/ Ban xia/ Wu wei zi

4.Zhi gan cao

Xiao qing long jia shi gao tang Minor bluegreen dragon decoction plus gypsum 39

# + Shi gao

She gan ma huang tang Belamcanda and ephedra decoction 39

she gan/ ma huang/sheng jiang/xi xin/ wu wei zi/ ban xia/zi wan/kuan dong hua/ da zao

 

Jiu wei qiang huo tang Nine-herb decoction with notopterygium from the analytic collection 40

1.Qiang huo

2.Fang feng/ Cang zhu

3.Chuan Xiong/ Bai zhi/Sheng jiang/ Cong bai/ Sheng di/ Huang qin

4.Gan cao

*Xiang su san Cyperus and perilla leaf powder 41

1.Zi su ye

2.Xiang fu

3.Chen pi

4.Zhi gan cao

*Xiang ru san Elsholtzia powder 42

1.Xiang ru

2.Bia bian dou

3. hou po

Section 3 . Formulas that Release Exterior Wind-Heat 43

*Sang ju yin Mulberry leaf and chrysanthemum decoction 44

1.Sang ye/ Ju hua

2.Lian qiao/ Bo he/ Jie geng/Xing ren

3.Lu gen/Gan cao

 

*Yin qiao san Honeysuckle and Forsythia powder 44

1.Jin yin hua/ Lian qiao

2.Jie gen/ Niu bang zi/Bo he/ Dan dou chi

3.Jing jie/ Dan zhu ye /Lu gen

4. Gan cao

*Chai ge jie ji tang Bupleurum and kudzu decoction to release the muscle layer 46

1.Chai hu/ Ge gen/

2.qing huo/ Bia zhi/ Huang qin/shi gao

3. Bai shao yao/gan cao/ Jie geng/ Da zao/ Gan cao

 

Sheng ma ge gen tang Cimicifuga and kudzu decoction 47

1.Sheng ma/

2.Ge gen

3.Chi shao yao

4.Zhi gan cao

 

Section 4 . Formulas that Release Exterior Disorders with Head and Neck Symptoms 49

*Chuan xiong cha tiao san Ligusticum chuanxiong powder to be taken with green tea 49

1.Chuan xiong

2.Bo he/ Jin jie

3.Qing huo/Bai zhi/Xi xin/Fang feng/

4.Gan cao

 

*Cang er zi san Xanthium powder 51

1.Cang er zi/ Xin yi hua

2.Bai zhi/ Bo he

Ge gen tang Kudzu decoction 51

Section 5 .Formulas that Release Exterior Disorders with Interior Deficiency 52

*Ren shen bai du san Gingseng powder to overcome pathogenic influences 53

1.Qing huo/ Du huo/ Chuan xiong

2.Chai hu/ Bo he

3.Jie geng/Zhi ke/Qian hu/ Fu ling// Sheng jiang/ ren shen

4.Gan cao

*Yin qiao bai du san Honeysuckle and forsythia powder to overcome pathogenic influences 54

= Ren shen bai du san + Jin yin hua /lian qiao -ren shen

Jing fang bai du san Schizonepeta and ledebouriella powder to overcome pathogenic influences 54

=Ren shen bai du san + Jin jie / Fang feng - ren shen/ sheng jiang/ bo he

Shen su yin Ginseng and perilla leaf decoction 54

 

Ma huang xi xin fu zi tang Ephedra, asarum, and prepared aconite decoction 55

1. Ma huang

2. Fu zi

3. Xi xin

Zai zao san Renewal powder 56

1. Ren shen/ Huang qi

2. Fu zi/ Gui zhi/ Xi xin

3. Qiang huo/ Chuan xiong/ Fang feng// Chi shao yao/ Gan cao

4. Dao zao/ Gan jiang

Jia jian wei rui tang Modified polygonatum odoratum decoction 57

1. Yu zhu

2. Cong bai/ jie geng/ dan dou chi/ bo he/

3. Bai wei/ jie geng

4. Zhi gan cao/ da zao

Section 6 . Formulas that Release Exterior-Interior Excess 58

*Fang feng tong sheng san Ledebouriella powder that sagely unblocks 58

1. Fang feng/Ma huang//Da huang/Shi gao

2.Jie Geng/Lian qiao/Bo he/Zhi zi//Huang qin/Hua shi/Shi gao

3.Dang gui/Chuan xiong/Bai shao yao/ Bai zhu

4.Gan cao/Sheng jiang

*Ge gen huang lian huang qin tang Kudzu, coptis,and scutellaria decoction 60

1. Ge gen

2. Huang lian/ or Huang qin

3. (Huang qin)/ Zhi gan cao

Chapter 2 Formulas that Clear Heat 69

 

Section 1. Formulas that Clear Heat from the Qi Level 70

 

*Bai hu tang White Tiger Decoction 70

1. Shi gao

2.Zhi mu

3.Geng mi/ Zhi gan cao

Bai hu jia ren shen tang White tiger plus ginseng decoction 71

Bai hu cheng qi tang White tiger and order the qi decoction 72

*Zhu ye shi gao tang Lophatherus and gypsum decoction 72

1.Dan zhu ye/Shi gao

2.Ren shen/ Mai men dong

3.Ban xia

4.Zhi gan cao/Geng mi

*Zhi zi dou chi tang Gardenia and Prepared Soybean decoction 73

1.Zhi zi

2.Dan dou chi

Section 2. Formulas that Clear Heat from the Nutritive Level and Cool the Blood 75

*Qing ying tang Clear the nutritive level decoction 75

1. Xi jiao( Shui niu jiao)

2.Xuan shen/ Sheng di huang/Mai men dong

3. Jin yin hua /Lian qiao/huang lian/Dan zhu ye/ Dan shen

 

Xi jiao di huang tang Rhinoceros horn and rehmannia decoction 76

Section 3 . Formulas that Clear Heat and Relieve Toxicity 78

*Huang lian jie du tang Coptis decoction to relieve toxicity 78

1.Huan lina

2.Huang qin

3.Huang bai/ Zhi zi

*Xie xin tang Drain the Epigastrium decoction 79

1.Da huang

2. Huang qin/ Huang lian

*Pu ji xiao du yin Universal benefit decoction to eliminate toxin 80

1.Huagn qin/ Huang lian

2. Niu bang zi /Lian qiao/ Bo he/ Jiang can

3. Xuan shen/ Ma bo/ Ban lan gen/ Jie geng/ Gan cao/ Chen pi

4. Sheng ma/ Chai hu

*Qing wen bai du yin Clear epidemics and overcome toxin decoction 81

*Xian fang huo ming yin Sublime formulas for sustaining life 83

1.Jin yin hua

2.Dang gui/ Chi shao yao/ Ru xiang/ Mo yao/ Chen pi

3. Fang feng/ Bai zhi/ Zhe bei mu/ Tian hua fen/ Chuan shan jia / zaojiao ci

4.Gan cao

*Wu wei xiao du yin Five-ingredient decoction to eliminate toxin 84

1.Jin yin hua

2.Pu gong ying/Zi hua di ding/ Ye ju hua/ Zi bei tian kui

Si miao yong an tang Four-valiant decoction for well-being 85

Liu shen wan Six -miracle pill 87

Section 4. Formulas that Clear Heat from the Organs 87

*Yin qiao ma bo san Honeysuckle, forsythia ,and puffball powder 87

1. Jin yin hua/ Lian qiao

2. Niu bang zi/ she gan/ ma bo

3. Lu gen

*Ma xin shi gan tang Ephedra, apricot kernel,gypsum,and licorice decoction 88

1.Ma huang/ shi gao

2.Xing ren

3.Zhi gan cao

*Xie bai san Drain the white powder 90

1.Sang bi pi

2.Di gu pi

3. Zhi gan cao/ geng mi

 

*Wei jing tang Reed decoction 91

1. Lu gen

2.dong gua ren/ Yi yin ren

3. Tao ren

*Qing wei san Clear stomach powder 93

1.Huang lian

2.Mu dan pi/ sheng di huang

3. Dang gui/ sheng ma

* Sheng ma as 2 in this book

*Yu nu jian Jade woman decoction 94

1.Shi gao/ Shu di huang

2.Zhi mu/ Mai men dong

3. Niu xi

*Dao chi san Guide out the red powder 95

1. Sheng di huang

2. Mu tong

3./4. Gan cao shao/ Dan zhu ye.

*Long dan xie gan tang Gentiana longdancao decoction to drain the liver 96

1.Long dan cao

2.Huang qin/ Zhi zi

3. Mu tong/che qian zi/ Ze xie/Sheng di huang/ dang gui/ Chai hu

4. Gan cao

Zuo jin wan Left metal pill 98

1. Huang lian

2. Qing pi

*Xiang lian wan Aucklandia and coptis pill 99

1. Huang lian

2. Mu xiang

*Bai tou weng tang Pulsatilla decoction 99

1. Bai tou weng

2.Huang lian/ Huang bai

3.Qing pi

Section 5 . Formulas that Clear Heat from Deficiency 100

*Qing hao bie jia tang Artemisia annua and soft-shelled turtle shell decoction 101

1. Qing hao/ Bie jia

2. Sheng di huang/ Zhi mu

3. Mu dan pi

Section 6. Formulas that Relieve Summerheat 104

Qing luo yin Clear the collaterals decoction 104

*Liu yi san Six-to-one powder 105

1 Hua shi

2. Gan cao

*Qing shu yi qi tang Clear summerheat and augment the qi decoction 106

1.Xi yang shen/ Xi gua pi

2. Shi hu/ Mai men dong/ Lian geng

3.Huang lian/ Zhu mu/ Dan zhu ye

4.Gan cao/ Gang mi

Chapter 3 Formulas that Drain Downward 115

 

Section 1. Formular that Purge Heat Accumulation 115

*Da cheng qi tang Major order the qi decoction 115

1. Da huang

2. Mang xiao

3.Zhi shi/ hou po

*Xiao cheng qi tang Minor order the qi decoction 117

= Da cheng qi tang - mang xiao

*Tiao wei cheng qi tang Regulate the sotmach and order the qi decoction 117

Da huang/ Mang xiao/ Gan cao

Zeng ye cheng qi tang

1. Da huang

2. Mang xiao

3. Xuan shen/ mai men dong/ sheng di huang

*Da huang mu dan tang Rhubarb and moutan decoction 118

1.Da huang

2.Mang xiao/ Mu dan pi

3. Tao ren/ Dong gua ren

*Liang ge san Cool the diaphragm powder 119

1.Lian qiao

2. Huang qin/ Zhi zi/ Da huang/ Mang xiao

3. Dan zhu ye/ Bo he

4. Gan cao/ Bai mi

Da xian xiong tang Major sinking into the chest decoction 121

1.Gan sui

2.Da huang/ Mang xiao

Huang long tang Yellow dragon decoction 122

1.Da huang/ Mang xiao

2. Zhi shi/ Hou po/ Ren shen/ Dang gui

3. Jie geng/ Sheng jiang/ Da zao

4. Gan cao

 

Section 2. Formulas that Moisten the Intestines and Unblock the Bowels 123

* Ma zi ren wan Hemp seed pill 123

1. Hou ma ren

2.Xing ren / Bai shao/ Da huang

3. Zhi shi/ Hou po

4. Honey

*Wu ren wan Five -seed pill 124

Tao ren/xing ren/bai zi ren/song zi ren/yu li ren/ chen pi/

Run chang wan Moisten the Intestines pill from master Shen's Book 125

1. Huo ma ren/ Tao ren

2. Dang gui/ Sheng di huang/ Zhi ke

 

Ji chuan jian Benefit the river decoction 125

1. Rou cong rong

2.Dang gui/ Niu xi

3. Ze xie

4. Zhi ke/ Sheng ma

Section 3. Formulas that Warm the Yang and Guide Out Accumulation 126

*Da huang fu zi tang Rhubarb and prepared aconite decoction 126

1.Fu zi

2.Da huang

3.Xi xin

Wen pi tang Warm the spleen decoction 127

Da huang/ren shen/gan cao/gan jiang/fu zi

Section 4. Formulas that Drive Out Excess Water 128

Shi zao tang Ten-jujube decoction 128

Gan sui./ Jing da ji/ Yuan hua/ Da zao( gan cao)

Zhou che wan Vessel and vehicle pill 129

1..Gan sui/ Da ji/ Yuan hua

2. Qian niu zi/ Da huang

3. Qing pi/ Chen pi/ Bing lang/ Mu xiang

Chapter 4 Formulas that Harmonize 135

Section 1. Formulas that Harmonize Lesser Yang-stage Disorders 136

 

*Xiao chai hu tang Minor bupleurum decoction 136

1.Chai hu

2. Huang qin

3. Ban xia/ Sheng jiang/ Ren shen/Zhi gan cao/ Da zao

*Da chai hu tang Major bupleurum decoction 139

1. Chai hu

2. Huang qin/ Zhi shi/ Da huang

3. Bai shao yao/ Ban xia

4. Sheng jiang/ Da zao

*Hao qin qing dan tang Artemisia annua and scutellaria decoction to clear the gallbladder 141

1. Qing hao/ Huang qin

2. Zhu ru / Zhi ke/ Ban xia/ Chen pi

3. Chi fu ling / Gan cao/ Hua shi/ Qing dai

 

Da yuan yin Reach the membrane source 142

1. Cao guo/ Hou po/ Bing lang

2. Huang Qin / Zhi mu/ Bai shao

3. Gan cao

Section 2. Formulas that Regulate and Harmonize the Liver and Spleen 144

*Si ni san Frigid extremities powder 145

1. Chai hu

2.Zhi shi

3.Shao yao

4. Zhi gan cao

*Chai hu shu gan san Bupleurum powder to spread the liver 146

= Si ni san + chen pi/chuan xiong/ Xiang fu

*Xiao yao san Rambling powder 147

1.Chai hu

2. Dang gui/ Bai shao yao

3.Bai zhu/ Fu ling/ Zhi gan cao

4.Wei jiang/ Bo he

*Dan zhi xiao yao san

= Xiao yao san + Mu dan pi / Zhi zi

Black Xiao yao san

= Xiao yao san + sheng di or shu di huang

*Tong xie yao fang Important formulas for painful diarrhea 149

1.Bai zhu/ Bai shao

2. Chen pi

3/4. Fang feng

 

Section 3. Formulas that Harmonize the Stomach and Intestines 150

*Ban xia xie xin tang Pinellia decoction to drain the epigastrium 150
1. Ban xia

2.Gan jiang/ Huang qin/ Huang lian

3. Ren shen/ Da zao

4. Zhi gan cao

Gan cao xie xin tang Licorice decoction to drain the epigastrium 152

= *Ban xia xie xin tang increases the dosage of honey-fried Gan cao.

 

Sheng jiang xie xin tang Fresh ginger decoction to drain the epigastrium 152

=Ban xia xie xin tang + Sheng jiang , decreases the dosage of Gan jiang.

Huang lian tang Coptis Decoction

 

Chinese Medicine Formulas B ( Chapter 5---8: 82 formulas )

Chapter 5 Formulas that Treat Dryness 157

Section 1. Formulas that Gently Disperse and Moisten Dryness 158

*Xing su san Apricot kernel and perilla leaf powder 158

1. Xing ren/ zi su ye

2. Qian hu jie geng/ Zhi ke

3. Chen pi/ Ban xia/ Fu ling

4.Sheng jiang/ Da zao/ Gan cao

*Sang xing tang Mulberry leaf and apricot kernel decoction 159

1.Sang ye/Xing ren

2. Zhi zi/ Dan dou chi/ Zhe bei mu

3. Sha shen/ Li pi

*Qing zao jiu fei tang Eliminate dryness and rescue the lungs decoction 160

1.Sang ye/ Shi gao

2.Mai men dong/ E jiao/ Hei zhi ma

3. Xing ren/ Pi pa ye/ Ren shen

4. Gan cao

*Sha shen mai dong tang Glehnia and ophiopogonis decoction 161

Sha shen/mai men dong/yu zhu/sang ye/tian hua fen/ bai bian dou/ gan cao/

Section 2. Formulas that Enrich the Yin and Moisten Dryness 161

*Bai he gu jin tang Lily bulb decoction to preserve the metal 161

1. Bai he/ Sheng di huang/ Shu di huang

2. Mai men dong/ Xuan shen

3. Chukan bei mu/Jie geng/ Dang gui/ Bai shao

4.Gan cao

*Yang yin qing fei tang Nourish the yin and clear the lungs decoction 164

1.Sheng di huang/ Xuan shen

2.Mai men dong/ Bai shao/ Mu dan pi

3.Chuan bei mu/Bo he

4. Gan cao

*Mai men dong tang Ophiopogonis decoction 165

1.Mai men dong

2. Ren shen

3. Gan cao/ Da zao/ Geng mi/ Ban xia

*Zeng ye tang Increase the fluids decoction 166

1. Xuan shen

2. Mai men dong/ Sheng di huang

Yu ye tang

1.Shan yao/ Huang qi

2.Zhu mu / Tian hua fen

3. Ji nei jin/ Ge gen/ Wu wei zi

Chapter 6 Formulas that Expel Dampness 173

Section 1. Formulas that Promote Urination and Leach out Dampness 174

*Wu ling san Five-ingredient powder with poria 174

1. Ze xie

2. Fu ling/ Zhu ling

3. Bai zhu/( Gui zhi)

4. Gui zhi

Si ling san Four-ingredient powder with poria 176

= Wu ling san -- Gui zhi

Wei ling tang Calm the stomach and poria decoction 176

= Wu ling san + Ping wei san

Zhu ling tang Polyporus decoction 178

1. Zhu ling/ Fu ling

2. Ze xie / Hua shi/ E jiao

*Wu pi san Five -peel powder 178

1. Fu ling pi

2. Da fu pi/ Chen pi

3. Sang bai pi/ Sheng jiang pi

*Fang ji huang qi tang Stephania and astragalus decoction 180

1. Huang qi

2. Han fang ji

3. Bai zhu

4. Zhi gan cao/ Sheng jiang/ Da zao

Section 2. Formulas that Transform Damp Turbidity 180

*Ping wei san Calm the stomach powder 181

1. Cang zhu

2. Hou po

3. Chen pi

4. Zhi gan cao/ sheng jiang / Da zao

*Huo xiang zheng qi san Agastache powder to rectify the qi 183

1. Huo xiang

2. Hou po/ Chen pi// Zi su ye/ Bai zhi

3. Ban xia/ Da fu pi/ Bai zhu/ Fu ling/ Jie geng

4. Zhi gan cao/ Sheng jiang/ Da zao

 

Section 3. Formulas that Clear Damp-heat 186

*San ren tang Three- nut decoction 186

1.Xing ren/ Bai dou kou/ Yi yi ren

2. Hou po/ Ban xia

3. Tong cao / Dan zhu ye/ Hua shi

*Gan lu xiao du dan Sweet dew special pill to eliminate toxin 187

1st: Huang qin/Lian qiao// She gan/ Bei mu

2ed: Hua shi/Mu tong/Yin chen hao

3rd: Huo xiang/ Shi chang pu/ Bai dou kou/ Bo he

Lian po yin

1. Huang lian/ Hou po

2. Zhi zi/ Dan dou chi// Shi chang pu/ Ban xia

3. Lu gen

*Yin chen hao tang Artemisia yinchenhao decoction 189

1.Yin chen hao

2. Zhi zi

3. Da huang

Zhi zi bai pi tang

1. Zhi zi

2. Huang bai

3. Zhi gan cao

Yang type of jaundice Heat > damp

*Yin chen si ni tang Artemisia yinchenhao decoction for frigid extremities 190

Yin chen hao/pao jiang/fu zi/ gan cao)

Yin type jaundice or damp-cold daundice

Yin chen zhu fu tang Artemisia Yinchenhao, Atractylodes, and Prepared Aconite Decoction 190

Yin chen hao/bai zhu/gan jiang/fu zi/ rou gui/zhi gan cao

Yin type jaundice with more Spleen yang deficiency

*Ba zheng san Eight-hergb powder for rectification 192

1. Mu tong

2. Hua shi/Che qian zi/ Qu mai/ Bian xu

3. Zhi zi/Da huang

4. Deng xin cao/ Gan cao

Wu lin san Five-ingredient powder for painful urinary dysfunction 194

Chi fu ling/Dang gui/ Gan cao/ Chi shao yao / Zhi zi

*Shao yao tang Peony decoction 194

1.Bai shao yao

2. Huang lian/ Huang qin/ Da huang/

3. Dang gui/Rou gui// Mu xiang/ Bing lang

4. Gan Cao

*Er miao san Two-marvel powder 195

1.Huang bai

2. Cang zhu

San miao san Three-marvel powder 196

# + Niu xi

*Si miao san Four-marvel powder 196

# + Yi yi ren

Section 4. Formulas that Warm and Transform Water and Dampmess 197

Zhen wu tang True warrior decoction 198

1. Fu zi

2. Bai zhu/ Fu ling

3. Sheng jiang/ Bai shao

 

Shi pi yin Bolster the spleen decoction 199

1. Fu zi/ Gan jiang

2. Bai zhu/Fu ling /Hou po

3.Mu xiang/ Da fu pi/ Cao guo/ Mu gua

4. Zhi gan cao/ Sheng jiang/ Da zao

*Bei xie fen qing yin Dioscorea hypoglauca decoction to separate the clear 201

1. Bei xie

2. Yi zhi ren

3.Wu yao/ Shi chang pou

Ji ming san

1. Bing lang/ Mu gua

2.Wu zhu yu/ Chen pi

3..Zi su ye/ jie geng

4. Sheng jiang

Section 5. Formulas that Dispel Wind-Dampness 203

*Qiang huo sheng shi tang Notopterygium decoction to overcome dampness 203

1.Qiang huo/ Du huo

2. Gao ben/ Fang feng

3. Chuan xiong/ Man jing zi

4. Gan cao

*Juan bi tang Remove painful obstruction decoction 204

1.Qing huo/ Du huo

2. Qin jiao/ Sang zhi/ Hai feng teng

3. Dang gui/ Chuan xiong/ Ru xiang/ mu xiang

4. Gui zhi/ Zhi gan cao

*Gui zhi shao yao zhi mu tang Cinnamon twig, peony, and anemarrhena decoction 205

1. Gui zhi

2. Ma huang/ Fu zi/ Zhi mu/ Bai shao

3. Bai zhu/ Fang feng

4. Sheng jiang/ Zhi gan cao

Xuan bi tang Disband painful obstruction decoction 206

1.Guang fang ji

2. Xing ren/ yi yi ren/ Can sha

3. Ban xia/ Lian qiao/ Zhi zi/ Hua shi/ Chi xiao dou

*Du huo ji sheng tang Angelica pubescens and sangjisheng decoction 207

1. Du huo

2. Xi xin/ Fang feng/ Qin jiao

3. Sang ji sheng/ Du zhong/ Rou gui/ Si wu tang+ Ren shen/ fu ling

4. Zhi gan cao/ Niu xi

Chapter 7 Formulas that Warm Interior Cold 215

Section 1. Formulas that Warm the Channels and Disperse Cold 216

*Dang gui si ni tang Tangkuei decoction for frigid extremities 216

1. Dang gui/ Gui zhi

2. Bai shao/ Xi xin

3. Zhi gan cao/ Da zao

4. Mu tong

*Huang qi gui zhi wu wu tang Astragalus and cinnamon twig five-substance decoction 217

1. Huang qi

2. Gui zhi/ Bai shao

3/4. Da zhao/ Sheng jiang

*Yang he tang Yang-Heartening decoction 217

1. Shu di huang/ Lu jiao jiao

2. Rou gui/ Pao jiang

3. Bai jie zi/ Ma huang

4. Gan cao

Section 2. Formulas that Warm the Middle and Dispel Cold 219

*Li zhong wan Regulate the middle pill 219

1. Gan jiang

2. Ren shen

3. Bai zhu

4. Zhi gan cao

*Wu zhu yu tang Evodia decoction 221

1. Wu zhu yu

2. Sheng jiang

3. Ren shen

4. Da zhao

*Xiao jian zhong tang Minor construct the middle decoction 222

1.Yi tang

2.Gui zhi/ Bai shao

3/4. Zhi gan cao/ Sheng jiang/ Dao zhao

Da jian zhong tang Major construct the middle decoction 224

1.Chuan jiao

2. Gan jiang

3. Ren shen/ Yi tang

Section 3. Formulas that Rescue Devastated Yang 226

*Si ni tang Frigid extremities decoction 226

1. Fu zi

2. Gan jiang

3. Zhi gan cao

*Shen fu tang Ginseng and prepared aconite decoction 228

1. Ren shen

2. Fu zi

Chapter 8 ---Formulas that Tonify

Section 1. Formulas that Tonify the Qi 236

Si jun zi tang Four-gentleman decoction 236

1 ren shen(dang shen)

2 bai zhu

3 fu ling

4 zhi gan cao

Shen ling bai zhu san Ginseng.poria, and atractylodes macrocephala powder 239

1.ren shen/zhu/ling/cao

2.shan yao/yiyi ren/ bai bian dou/lian zi

3.sha ren

4.jie geng

Bu zhong yi qi tang Tonify the middle and augment the qi decoction 241

1.huang qi

2.dang shen/zhi gan cao/bai zhu

3.chen pi/dang gui

4.sheng ma/chai hu

Sheng mai san Generate the pulse powder 245

1.ren shen

2.mai men dong

3.wu wei zi

Bu fei tang Tonify the lung decoction 246

1.ren shen/huang qi

2.sang bai pi/zi wan/wu wei zi

3.shu di huang

Ren shen ge jie san Gingseng and gecko powder 246

1. Ge jie

2.Ren shen/ Fu ling//Sang bei pi/Xing ren

3.Chuan bei mu/Zhi mu

4.Zhi gan cao

Section 2 tonify blood

*Si wu tang Four-substance decoction 248 1. shu di huang

2.dang gui

3.bai shao yao

4.chuan xiong

Sheng yu tang Sage-like Healing decoction 249

= Sheng qi si wu -- Bai shao yao+ sheng di huang

Tao hong si wu tang Four-substance decoction with safflower and peach pit 250

Qin lian si wu tang Four-substance decoction with scutellaria and coptis 250

= * + Huang qin/ Huang lian/ Mai men dong

Ai fu nuan gong wan Mugwort and prepared aconite pill for warming the womb 250

Ai fu si wu/ Qi gui duan wu

Yu zhu san Jade Candle powder 250

= * + Da huang/Mang xiao/ Gan cao ( Tiao wei cheng qi tang)

Bu gan tang Tonify the liver decoction 250

= * + Sun zao ren/ Mu gua/Gan cao

Dang gui shao yao san Tangkuei and peony powder 251

1.dang gui/bai shao yao/chuan xiong

2.fu ling. bai zhu/ ze xie

Shao yao gan cao tang Peony and licorice decoction 252

1. bai shao yao

2. zhi gan cao

Section 3 Formulas that tonify both qi and blood

Dang gui bu xie tang Tangkuei Decoction to tonify the blood 254

1. huang qi

2.dang gui

 

Gui pi tang Restore the Spleen Decoction 255

1. huang qi /dang shen

2.dang gui/long yan rou

3. bai zhu/mu xiang/ fu shen/ yuan zhi/ suan zao ren

4.gan cao/sheng jiang/ da zao

Bu Ben Zhi Beng Tang Stabilize the Root and Stop Excessive Uterine Bleeding Decoction 257

GBZB Qi Zhu jiang/ Ren shen Dang gui shu di huang

Zhi gan cao tang Honey-Fried Licorice Decoction 257

1.zhi gan cao

2.dang shen/ da zao/sheng di huang/ mai men dong/ Huo ma ren/ e jiao

3. gui zhi/ sheng jiang

Ba zhen tang Eight-Treasure Decoction 259

1.dang shen/ shu di huang

2. bai zhu / fu ling/dang gui/ bai shao yao

3.zhi gan cao/chuan xiong

4.sheng jiang/ da zao

Shi Quan Da Bu Tang All-Inclusive Great Tonifying Decoction 260

Tai Shan Pian Shi San Powder that Gives the stability of Mount Tai 261

Ba zhen tang qu fu ling/ Huang qi sha duan nou mi qin

He Ren Yin Polygomum Multiflorum Root and Ginseng Decoction 261

He(shou wu) Ren Dui Chen (Pi)Jiang ( Wei jiang)

Section 4. Formulas that tonify the yin

Liu wei di huang tang Six-Ingredient Pill with Rehmannia 263

1.shu di huang

2.shan zhu yu/shan yao

3. fu ling./Ze xie/ mu dan pi

Du qi wan Capital qi wan 264

Qi ju di huang wan Lycium fruit. chrysanthemum, and rehmannia pill 264

Zhi bai di huang wan Anemarrhena,phellodendron, and rehmannia pill 265

Ba xian chang shou wan Eight-immortal pill for longevity 265

Ba wei di huang wan Eight-ingredient pill with rehmannia 265

 

Zuo gui yin Restore the Left Decoction 266

1.shu di huang

2.shan zhu yu/ gou qi zi

3.shan yao/ fu ling/ zhi gan cao

Zuo gui di huang yu shan yao/ Gou qi yun ling gan cao zuo

Zuo gui wan Restore the Left Pill

Zuo gui di huang shan yao yu/ Lu niu gui tu jia Gou qi

= Liu wei --3 + 5: Lu jiao jiao/Gui ban jiao/ niu xi/Tu si zi/ Gou qi zi

Gu yin jian Stabilize the Yin Decoction 267

Gu yin ren di shan yao yu/ Wu wei Tu si Yuan Cao xu

Da bu yuan jian Great Tonify the Basal Decoction 267

Ren Di Shan yao Yu/ Dang Zhong Cao Gou qi

Da bu yin wan Great Tonify the Yin Pill 267

1.shu di huang/ gui ban

2.huang bai/ zhi mu

3.zhu gu shui/ feng mi

 

Yi guan jian Linking Decoction 271

1.sheng di huang

2.gou qi zi/sha shen/mai men dong/dang gui

3/4. chuan lian zi

Er zhi wan 274

1.nu zhen zi/han lian cao

Qi Bao Mei Ran Dan Seven-Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers 273

1. He shou wu

2. Gou qi zi/ Tu si zi// Niu xi

3. Dang gui/Bu gu zhi/Fu ling/(Hei zhi ma)

Section 5 Formulas that tonify the yang

Jin gui shen qi wan Kidney Qi Pill from the Golden Cabinet 275

1.shu di huang

2.shan yao/ shan zhu yu/ fu zi/ rou gui

3.zi xie/ fu ling / mu dan pi

You gui wan Restore the Right Pill 278

1. fu zi/ rou gui/ lu jiao jiao

2.shu di huang/ shan zhu yu/ shan yao/ gou qi zi/tu si zi/ du zhong

You gui shen qi qu shan xie/Dang Zhong Gou Lu Tu zi tian

You Gui Yin

Shen qi --3 + Gou Tu Cao

Tu si zi wan Cuscuta Seed Pill 280

Zan yu dan Special Pill to Aid Fertility 281

Er xian tang Two-Immortal Decoction 282

1. xian mao/ yin yang huo

2.ba ji tian

3.huang bai/ zhi mu/ dang gui

Er Xian Ba ji Dang Bai Mu

 

Chinese Medicine Formulas C ( Chapter 9---18: 80 formulas)

 

Chapter 9 Formulas that Regulate the Qi 289

Section 1. Formulas that Promote the Movement of Qi 290

Yue ju wan Escape restraint pill 290

Ban xia hou po tang Pinellia and magnolia bark decoction 291

Gua lou xie bai ban xia tang Trichosanthes fruit, Chinese chive, and pinellia decoction 293

Liang fu wan Galangal and cyperus pill 294

Jin ling zi san Melia toosendan powder 295

Tian tao wu yao san Top-quality lindera powder 296

Nuan gan jian Warm the liver decoction 297

 

Section 2. Formulas that Direct Rebelllious Qi Downward 299

Su zi jiang qi tang Perilla fruit decoction for directing qi downward 299

Ding chuan tang Arrest wheezing decoction 300

Si mo tang Four milled -herb decoction 301

Xuan fu dai zhe tang Inula and haematite decoction 302

Ju pi zhu ru tang Tangerine peel and bamboo shavings decoction 304

********************************************************************************

Chapter 9 Formulas that regulate the Qi

Section 1. Formulas that Promote the Movement of Qi

Yue ju wan 298

1.xiang fu

2. chuan xiong/cang zhu/ zhi zi/ shen qu

Ban xia hou po tang 291

1. ban xia

2. hou po/ fu ling

3.sheng jiang

4.zi su ye

Gua lou xie bai bai jiu tang 292

1. gua lou

2.xie bai

3.bai jiu

Liang fu wan 294

1.gao liang jiang/ xiang fu

Jin ling zi san 295

1.jin ling zi

2.yan hu suo

Tian tai wu yao san 296

1. wu yao

2.xiao huo xiang/gao liang jiang/qing pi/ mu xiang

3/4. bing liang/ jin ling zi

Nuan gan jian 297

1.xiao hui xiang

2.wu yao. chen xiang

3.rou gui/gou qi zi/fu ling/ dang gui

4. sheng jiang

Section 2. Formulas that Direct Rebellious Qi Downward

Su zi jiang qi tang 299

1.su zi/ban xiz

2.hou po/ qian hu/ rou gui

3./4. dang gui/sheng jiang/ gan cao

Ding chuan tang 300

1.ma huang/ bai guo

2.xing ren/su zi/ ban xia/ kuan dong hua

3.huang qin/ sang bai pi

4. gan cao

 

Si mo tang 301

1.wu yao/chen xiang/bin liang/ren shen

Xuan fu dai zhe tang 302

1.xuan fu hua/ dai zhe shi

2.Ren shen/Ban xia/Sheng jiang

3.zhi gan cao/ da zao

Ju pi zhu ru yin 304

1.chen pi/ zhu ru

2.ren shen/ sheng jiang

3.gan cao /da zao

Chapter 10 Formulas that invigorate the blood 311

Section 1. Formulas that Invigorate the Blood and Dispel Blood Stasis 312

Xue fu zhu yu tang Drive out blood stasis in the mansion of blood decoction 314

Tong qiao hou xue tang Unblock the orifices and invigorate the blood decoction 315

Ge xia zhu yu tang Drive out blood stasis below the diaphragm decoction 316

Shao fu zhu yu tang Drive out blood stasis in the lower abdomen decoction 316

Shen tong zhu yu tang Drive out blood stasis from a painful body decoction 316

Shi xiao san Sudden smile powder 316

Dan shen yin Salvia decoction 318

Da huang zhe chong wan Rhubarb and eupolyphaga pill 318

Bu yang huan wu tang Tonify the yang to restore five decoction 320

Section 2. Formulas that Warm the Menses and Dispel Blood Satsis 322

Gui zhi fu ling wan Cinnamon twig and poria pill 322

Sheng hua tang Generation and transformation decoction 323

Wen jing tang Warm the menses decoction 324

Section 3. Formulas that Invigorate the Blood in the Treatment of Traumatic Injury 326

Fu yuan huo xue tang Revive health by invigorating the blood decoction 326 ********************************************************************************

Section 1. Formulas that Invigorate the blood and Dispel blood Stasis

Tao he cheng qi tang Peach pit decoction to order the qi 312

1. Tao ren/da huang

2. gui zhi/

3. mang xiao/

4. zhi gan cao

Xue fu zhu yu tang 314

1.tao ren/ hong hua/ chuan xiong

2. dang gui/ chi shaoyao/ chuan niu xi

3.sheng di huang/ chai hu/ jie geng/ zhi ke

4. gan cao

Shi xiao san

1.wu ling zhi/pu huang

white wine or vinegar

Dan shen yin

1. dan shen

2.tan xiang

3.sha ren

Da huang zhe cong wan

1.da huang/ tu bie cong

2.tao ren/gan qi/ qi cao/ shui zhi/ meng cong

3. huang qin/ xing ren/ sheng di huang/ bai shao yao

4 gan cao

Bu yang huan wu tang

1. huang qi

2.gui wei/ chuan xiong/ chi shao yao/tao ren/ hong hua/ di long

Section 2. Warm the Menses and Dispel Blood Stasis

 

Gui zhi fu ling wan

1. gui zhi

2.tao ren/ mu dan pi/ shao yao

3. fu ling

4. bai mi

Sheng hua tang

1. dang gui

2.chuan xiong/ tao ren

3.pao jiang/ yellow wine

4. zhi gan cao

Wen jing tang

1.wu zhu yu/ gui zhi

2. dang gui/ chuan xiong/ e jiao/ shao yao/ mai men dong

3.mu dan pi/ dang shen/gan cao/sheng jiang/ da zao/ ban xia

Section 3. Invigorate the Blood in the Treatment of Traumatic Injury

Fu yuan huo xue tang

1. dang gui/ tao ren/ hong hua/ chuan shan jia/ da huang

2. tian hua fen/ chai hu

3. gan cao

Chapter 11 Formulas that stop bleeding

Section 1. Formulas that Clear Heat and Stop Bleeding 336

Shi hui san Ten partially-charred substances powder 336

Di yu san Sanguisorba powder 337

Huai hua san Sophora japonica flower powder 339

Xiao ji yin zi Cephalanoplos decoction 341

Section 2. Formulas that Tonify and Stop Bleeding 343

Bai ye tang Biota twig decoction 343

Huang tu tang Yellow earth decoction 343

Jiao ai tang Ass-hide gelatin and mugwort decoction 345

***********************************************************************

Section 1. Clear Heat and Stop Bleeding

Shi hui san

1.da ji/ xiao ji/ he ye/ ze bai ye/ qie cao gen/bai mao gen

2.zhi zi /da huang/ dan pi/ zong lu pi

3. ou juice

Di yu san

1.di yu/ qian cao gen

2.huang qin/ huang lian/ zhi zi

3. fu ling

Huai hua san

1.huai hua

2.ce bai ye/ jin jian sui

3.zhi ke

Xiao ji yin zi

1.sheng di huang

2.xiao ji/ ou jie/ pu huang

3. hua shi/ zhu ye/ mu tong/ zhi zi/ dang gui

4. gan cao

Section 2. Tonify and Stop Bleeding

Bai ye tang

1.ce bai ye

2.gan jiang

3.ai ye

Huang tu tang

1.zao xin tu

2.fu zi/ bai zhu

3.sheng di huang/ e jiao/ huang qin

4.gan cao

Jiao ai tang

1. e jiao/ ai ye

2. si wu tang

3 gan cao

Chapter 12 Formulas that stabilize and bind

Section 1. Formulas that Stabilize the Exterior and the Lungs 352

Yu ping feng san Jade windscreen powder 352

Mu li san Oyster shell powder 353

Dang gui liu huang tang Tangkuei and six-yellow decoction 354

Section 2. Formulas that Restrain Leakage from the Intestines 356

Zhen ren yang zang tang True man's decoction to nourish the organs 357

Si shen wan Four-miracle pill 359

Section 3. Formulas that Stabilize the Kidneys 360

Jin suo gu jing wan Metal lock pill to stabilize the essence 360

Suo quan wan Shut the sluice pill 363

Shou tai wan Fetus longevity pill 365

Section 4.Formulas that Stabilize the womb 366

Gu chong tang Stabilize the womb 366

wan dai tang End discharge decoction 369

Yi huang tang Chang yellow decoction 370

********************************************************************************

 

Section 1. Stabilize te Exterior and the Lungs

 

Yu ping feng san

1.huang qi

2.bai zhu

3.fang feng

Mu li san

1. mu li

2.huang qi

3.ma huang gen/ fu xiao mai

Dang gui liu huang tang

1.dang gui/sheng di huang/ shu di huang

2.huang lian/ huang qin/ huang bai

3. huang qi

 

Section 2. Restrain Leakage from the Intestines

Zhen ren yang zang tang

1. ren shen/bai zhu

2.rou gui/ rou dou kou// he zi/ zhi ying su ke

3. bai shao. dang gui/ mu xiang

4.zhi gan cao

Tao hua tang

1.chi shi zhi

2.gan jiang

3. geng mi

Si shen wan

1. bu gu zhi

2.rou dou kou

3. wu zhu yu/ wu wei zi

4. sheng jiang/ da zao

Section 3. Stabilize the Kidneys

Jin suo gu jing wan

1. sha yuan ji li

2.lian zi/ qian shi

3. su zhi long gu/ duan mu li/ lian xu

Sang piao xiao san

1.sang piao xiao san/long gu

2.ren shen/ fu shen/ yuan zhi/ chang pu

3. gui ban/ dang gui

Suo quan wan

1.yi zhi ren

2.wu yao

3.shan yao

Gui Zhi jia Long Gu Mu Li Tang

Shou tai wan

1. tu si zi/ sang ji sheng

2. xu duan/ e jiao

Section 4. Stabilize the Womb

Gu chong tang

1.chao bai zhu/ huang qi

2. shan zhu yu/ bai shao

3. duan long gu/ duan mu li./ hai piao xiao/zong lu tan/ wu bei zi/ qian cao gen

 

Wan dai tang

1.chao bai zhu/ chao shan yao/ren shen

2.cang zhu/ chen pi/ che qian zi

3. chai hu/ bai shao/ jing jie sui tan

4. gan cao

Yi huang tang

1. chao shan yao

2. huang bai/ che qian zi

3. chao qian shi/ ying xing

 

Chapter 13 Formulas that calm the spirit

Section 1. Formulas that nourish the Heart and Calm the Spirit 378

Tian wang bu xin dan Emperor of heaven's special pill to tonify the heart 378

Suan zao ren tang Sour jujube decoction 379

Gan mai da zao tang Licorice, wheat , and jujube decoction 383

********************************************************************************

Section 1. Nourish the Heart and Calm the Spirit

Tian wang bu xin dan

1.sheng di huang

2.dan shen/dang gui/ yuan zhi/bai zi ren/ ren shen/ fu ling

3.tian men dong/ mai men dong/xuan shen/wu wei zi/ suan zao ren

4.jie gang/ zhu sha

Suan zao ren tang

1. suan zao ren/

2. chuan xiong

3. fu ling/zhu mu/ gan cao

Gan mai da zao tang

1. fu xiao mai

2.gan cao/da zao

Huang lian e jiao tang

1.huang lian/huang qin/ e jiao

2.ji zi huang

3.bai shao yao

Chapter 14 Formulas that expel wind

Section 1. Formulas that Release Wind from the Skin and Channels 394

Xiao feng san Eliminate wind powder from true lineage 394

Xiao huo luo dan Minor invigorate the collaterates special pill 398

Qian zheng san Lead to symmetry powder 399

Section 2 Formulas that Extinguish Internal Wind 401

Zhen gan xi feng tang Sedate the liver and extinguish wind decoction 402

Tian ma gou teng yin Gastrodia and uncaria decoction 405

Di huang yin zi Rehmannia decoction 408

********************************************************************

Section 1. Release Wind from the Skin and Channels

Xiao feng san

1.jing jie/ fang feng/ niu bang zi/chan tui

2.cang zhu/ku shen/ mu tong// shi gao/ zhi mu/

3.sheng di huang/dang gui/ hei zhi ma

4. gan cao

Xiao huo luo dan

1.zhi cao wu/ zhi chuan wu

2.tian nan xing

3.mo yao/ru xiang/ di long

4.wine

Qian zheng san

1.bai fu zi

2.jiang can

3.quan xie

4.wine

Section 2. Extinguish Internal Wind

Zhen gan xi feng tang

1.huai niu xi

2.zhe shi/long gu/ mu li

3.gui ban/ xuan shen/tian men dong/ bai shao yao/yin chen hao/ chuan lian zi

4. gan cao

Tian ma gou teng yin

1.tian ma./gou teng/ shi jue ming/

2.zhi zi/ huang qin

3.yi mu cao/chuan niu xi/ du zhong./sang ji sheng/ ye jiao teng/fu shen

Di huang yin zi

1.shu di huang/shan zhu yu/ rou cong rong/ba ji tian

2.fu zi /rou gui/ /shi hu/ mai men dong

3.shi cang pu/yuan zhi/ fu ling/ wu wei zi

4. sheng jiang/ da zao/ bo he

Chapter 15 Formulas that Open the Orifices

Section 1 Formulas that Clear Heat and Open the Orifices 416

An gong niu huang wan Calm the palace pill with cattle gallstone 416

Section 2. Formulas that warm and Open the Orifices 422

Su he xiang wan Liquid styrax pill 422

Section 3. Formulas that Scour Phlegm and Open the Orifices 424

Di tan tang Scour phlegm decoction 424

********************************************************************************

Section 1. Formulas that Clear Heat and Open the Orifices

 

An gong niu huang wan

1. niu huang/ xi jiao/ she xiang

2.huang lian/huang qin/ zhi zi/ xiong huang//bing pian/yu jin

3.zhu sha/ zhen zhu

4. honey /gold leaf

Section 2. Formulas that Warm and Open the Orifices

Su he xiang wan

1.su he xiang/ she xiang/ bing pian

2. mu xiang/ tan xiang/chen xiang/ ru xiang/ding xiang/ xiang fu

3.bi ba/ xi jiao/ / zhu sha/bai zhu / he zi

Section 3. Formulas that Scour Phlegm and Open the Orifices

Di tan tang

1.ban xia/ ju hong/fu ling/ gan cao

2.zhi shi/ zhu ru/ dan nan xing

3. shi chang pu/ ren shen

4. sheng jiang/ da zhao

 

Chapter 16 Formulas that treat phlegm

Section 1. Formulas that Dry Dampness and Expel Phlegm 432

Er chen tang Two-cured decoction 432

Jin shui liu jun jian Six-gentleman of metal and water decoction 433

Liu an jian Six-serenity decoction 434

Xiang fu xuan fu hua tang Cyperus and inula decoction 434

Section 2. Formulas that Clear Heat and Transform Phlegm 435

Wen dan tang Warm the gallbladder decoction 435

Huang lian wen dan tang Coptis decoction to warm the gallbladder 436

Qing qi hua tan wan Clear the qi and transform phlegm pill 437

Xiao xian xiong tang Minor sinking into the chest decoction 438

Section 3 . Formulas that Moisten Dryness and Transform Phlegm 439

Bei mu gua lou san Fritillaria and trichosanthes fruit powder 439

Section 4. Formulas that Transform Phlegm and Dissipate Nodules 441

Xiao luo wan Reduce scrofula pill 441

Section 5. Formulas that Warm and Transform Cold-Phlegm 443

Ling gui zhu gan tang Poria, cinnamon twig, atractylodes macrocephala, and licorice decoction 443

Ling gan wu wei jiang xin tang Poria, licorice, schisandra, ginger ,and asarum decoction 444

San zi yang qin tang Three-seed decoction to nourish one's parents 445

Section 6. Formulas that Transform Phlegm and Extinguish Wind 446

Zhi sou san Stop coughing powder 446

Ban xia bai zhu tian ma tang Pinellia, atractylodes macrocephala,and gastrodia decoction 447

Dao tan tang Guide out phlegm decoction 448

*************************************************************************************

Section 1. Formulas that Dry Dampness and Expel Phlegm

Er chen tang

1.ban xia/ chen pi

2.fu ling

3. zhi gan cao/

4. sheng jiang/ wu mei

 Xiang fu xuan fu hua tang

1. xiang fu/ xuan fu hua

2.su zi ./chen pi/ ban xia

3. fu ling/ yi yi ren

 Section 2. Formulas that Clear Heat and Tarnsform Phlegm

Wen dan tang

1. zhu ru

2.zhi shi

3.er chen tang (chen /ling/xia/cao)

4.sheng jiang

Qing qi hua tan wan

1. dan nan xing

2.huang qin/gua lou ren

3.zhi shi/ chen pi/ fu ling/ ban xia/ xing ren

Xiao xian xiong tang

1.gua lou

2.huang lian

3.jiang ban xia

Section 3. Formulas that Moisten Dryness and Transform Phlegm

Bei mu gua lou san

1. bei mu

2. gua lou

3.tian hua fen/ fu ling/ chen pi/ jie geng

Section 4. Formulas that Transform Phlegm and Dissipate Nodules

Xiao luo wan

1. ban xia

2.mu li/ xuan shen

Hai zao yu hu san

1. hai zao/ kun bu/ hai dai

2.zhe bei mu

3.ban xia/ du huo/ chuan xiong/ dang gui/qing pi/ chen pi/lian qiao

4. gan cao

Section 5. Formulas that Warn and Transform Cold-Phlegm

Ling gui zhu gan tang

1. fu ling

2.gui zhi

3. bai zhu/zhi gan cao

Ling gan wu wei jiang xin tang

1.gan jiang

2.xi xin/ fu ling

3.wu wei zi

4. gan cao

 

San zi yang qin tang

1. bai jie zi

2.su zi/ lai fu zi

Section 6. Fromulas that Induce Vomiting to Discharge Phlegm

Zhi sou san

1. zi wan/ bai qian/bai bu

2. jie geng/ chen pi

3. jing jie/ gan cao

Ban xia bai zhu tian ma tang

1. ban xia/tian ma

2.bai zhu

3. fu ling/ chen pi/ sheng jiang/ da zao

4. gan cao

Chapter 17 Formulas that reduce food stagnation

Bao he wan Preserve harmony pill 445

Zhi zhu wan Immature bitter orange and atractylodes macrocephala pill 459

*****************************************************************

Bao he wan

1. shan zha

2. shen qu/ lai fu zi

3. ban xia/ chen pi/ fu ling/ lian qiao/ mai ya

Chapter 18 Formulas that Expel Parasites 465

Wu mei wan Mume pill 466

She chuan zi san Cnidium powder 468

She chuan zi san Cnidium powder 468

Suplentary Formulas

Tai shan pan shi san

1---4. ba zhen tang-fu ling

+ huang qin/ sha ren/ xu duan/ nuo mi/ huang qi

Qi bao mei ran dan

1--4. he shou wu/ dang gui/gou qi zi/ tu si zi/ bu gu zhi/ fu ling/niu xi

Huang lian e jiao tang

1.huang lian/huang qin/ e jiao/

2.ji zi huang/

3.bai shao yao

Chai hu jia long gu mu li tang

1. gui zhi/chai hu/ huang qin da huang//

2. long gu/ mu li/ qing dai/ ren shen/ fu ling/ban xia

3.sheng jiang/da zao

Shou tai wan

1. tu si zi./sang ji sheng

2. xu duan / e jiao

 

 

 

© 2008  Wang's Acupuncture & Herbal Clinic  7810 Ballantyne Commons Pkwy, Charlotte, North Carolina Ste 300  704.968.0351  EMAIL CONTACT